I při péči o nemocné dítě máte nárok na příspěvek

Vydáno 6.9.2012 Příspěvky a dávky Pavla Jelínková

Když jsou v rodině děti, nevyhnutelně přijde jednou chvíle, kdy onemocní. Jak tuto situaci řešit, pokud oba rodiče chodí do zaměstnání? Pokud mohou a jsou v dosahu, pomáhají příbuzní, případně je možno sjednat paní na hlídání. Jestliže ani jedna alternativa nepřipadá v úvahu, nezbývá než vzít si tzv. „paragraf“ a zůstat s nemocným dítětem doma.

OČR

Lidově rozšířený název „paragraf“ je ve skutečnosti označením pro placené volno k ošetřování nemocného člena rodiny (OČR). Jeho specifikace a podmínky nároku na OČR vychází ze zákona o nemocenském pojištění a zákoníku práce. Čerpat jej může zaměstnanec (žena i muž), který nemůže pracovat, protože musí ošetřovat nemocné dítě mladší než 10 let.

OČR však může zaměstnanec žádat i v jiných případech:
• pokud musí pečovat o dítě mladší než 10 let z důvodu, že dětské výchovné zařízení nebo škola byly uzavřeny z nařízení příslušného orgánu
• jestliže dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči dětského výchovného zařízení nebo docházet do školy
• když osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat
• a také lze ošetřovat jiného nemocného člena rodiny, jestliže jeho zdravotní stav vyžaduje nezbytně ošetřování jinou osobou

Stáhněte si
* Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, § 39 – 41
* Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 191

Nárokování

Nárok na OČR uplatňuje zaměstnanec u svého zaměstnavatele, případně jiná osoba na základě plné moci zaměstnance. Dávku lze v případě jednoho souvislého termínu péče o dítě získat jen jednou a pouze jedním oprávněným (rodičem), anebo postupně oběma, a to v situaci, jestliže se v témže případě OČR vystřídají. Prostřídání mezi rodiči je také možné jen jednou.

Aby vznikl na OČR nárok, musí pracovník splnit několik podmínek:
• být účastníkem nemocenského pojištění (tj. zaměstnán) v době vzniku potřeby OČR
• nedocházet v době čerpání OČR do zaměstnání (ztráta započitatelného příjmu ze zaměstnání, ze kterého je ošetřovné poskytováno), tzn. dávka nenáleží za dobu, za niž náleží zaměstnanci příjem
• požádat o OČR předepsaným tiskopisem, který vystavuje příslušný ošetřující lékař, popř. dětské výchovné zařízení, do kterého dítě chodí.

Potřebné tiskopisy

OČR se uplatňuje pomocí tiskopisu „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)“, který vystaví lékař. K výplatě dávky za určité období je nutný formulář „Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče)“, ten také potvrzuje ošetřující lékař. Během OČR je umožněno rodičům se jednou vystřídat, a to na základě vyplnění „Žádosti o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči)“. Tuto žádost si můžete stáhnout níže, nebo si ji vyzvednout na kterékoli okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).
Při karanténě je lékařem či hygienikem vystaveno „Potvrzení o nařízení karantény“. Další trvání karantény je nutno doložit „Potvrzením o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“, opět vystaveným příslušným lékařem či hygienikem. V případě uzavření dětského výchovného zařízení, do něhož dítě chodí, vystaví toto zařízení nebo orgán, který o uzavření rozhodl, „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“.

Stáhněte si

Doba čerpání

Dávka OČR se poskytuje od prvního dne péče po dobu 9 kalendářních dnů. Výjimku tvoří osamělí samoživitelé (tj. svobodní, rozvedení, ovdovělí, nežijí-li s druhem nebo registrovaným partnerem), kteří mají v trvalé péči alespoň jedno dítě ve věku do skončení povinné školní docházky. Těm se dávka poskytuje od prvního dne po dobu 16 kalendářních dnů. Výše OČR se stanoví stejně jako nemocenské, včetně výše dávky 60 % denního vyměřovacího základu.

Kdy nárok nevzniká

Na OČR nemají nárok příslušníci Policie ČR, Celní správy, Vězeňské služby a vojáci z povolání. Dále domáčtí zaměstnanci, osoby pracující na základě dohody o pracovní činnosti, dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce, žáci a studenti ze zaměstnání, které spadá do období prázdnin, zaměstnanci vykonávající zaměstnání malého rozsahu, zahraniční zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).
Možnost čerpat OČR ztrácí zaměstnanec i v případě, kdy jiná osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo na rodičovský příspěvek. To ale neplatí, pokud tato osoba onemocněla, utrpěla úraz, byla hospitalizována nebo přijata k lázeňské péči. V případě starobních nebo invalidních důchodců pro invaliditu třetího stupně se OČR poskytuje nejdéle do dne, jímž končí zaměstnání.

Sporné případy

Podle zákona o nemocenském pojištění je možno odejmout, snížit nebo zastavit výplatu OČR přiznané na základě omylu. Zaměstnanec, kterému byla dávka vyplacena neprávem, je povinen přeplatek vrátit. Jste-li přesvědčení, že na dávku OČR máte nárok a zaměstnavatel vám jej odpírá, obraťte se na příslušnou OSSZ, v Praze na územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení (PSSZ) nebo na územní pracoviště Městské správy sociálního zabezpečení Brno (MSSZ). Ty o nároku rozhodnou.
Proti jejímu rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání k OSSZ/ PSSZ/ MSSZ, která rozhodnutí vydala. O odvolání pak rozhoduje ČSSZ. Ale pozor, dle zákona č. 187/2006 Sb. se nárok na dávku promlčuje, nebyl-li uplatněn do 3 let ode dne, za který náleží. Byl-li nárok uplatněn, promlčuje se do 3 let ode dne přiznání dávky.
Pokud si nejste něčím jisti, obraťte se osobně nebo elektronicky na pracoviště ČSSZ ve vašem regionu.

Stáhněte si

Zdroj info a foto: www.portal.gov.cz, www.cssz.cz

Tagy: Česká správa sociálního zabezpečení, péče o děti