K příspěvkům a dávkám patří i sirotčí důchod dětí a studentů – i o prázdninách

Vydáno 23.7.2017 Příspěvky a dávky Pavla Jelínková

Červen je měsícem, v němž mnohé děti ukončují povinnou školní docházku, studenti studium na středních, vyšších a vysokých školách. Jsou-li to pobirateli sirotčího důchodu, mohou jej čerpat i během prázdnin. A jsou-li vysokoškoláky, je jim sirotčí důchod vyplácen ještě následující měsíc po měsíci, ve kterém bylo studium ukončeno.

K příspěvkům a dávkám patří i sirotčí důchod dětí a studentů – i o prázdninách

V letních měsících Česká správa sociálního zabezpečení zasílá absolventům – pobiratelům sirotčího důchodu rozhodnutí o odnětí sirotčího důchodu. Ověřuje si tak, zda studium příjemců sirotčích důchodů trvá, a je tím naplněna podmínka nároku na něj, přičemž další podmínkou je věk do 26 let.

Je-li žák nezletilý, je sirotčí důchod vyplácen jeho zákonnému zástupci (rodič, opatrovník). Důchod je i po nabytí zletilosti vyplácen k rukám fyzické osoby, které byl vyplácen již před nabytím zletilosti dítěte, pokud s tím on souhlasí a je zapotřebí k tomu jeho čestné prohlášení. Zletilému studentovi, který požádá ČSSZ o změnu způsobu výplaty důchodu, bude zajištěna výplata sirotčího důchodu přímo jemu, a to buď na jeho účet u peněžního ústavu, nebo v hotovosti prostřednictvím poš­ty.

Základní škola

Jestliže žák skončí povinnou školní docházku a je veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, v němž nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci, může až do 18 let sirotčí důchod pobírat. Stačí ČSSZ předložit potvrzení vystavené místně příslušnou pobočkou Úřadu práce. Pravidlo je platné i v případech, kdy je předčasně či neúspěšně ukončeno středoškolské studium. Pokud se daná osoba však nepřihlásí do evidence uchazečů o zaměstnání, bude dostávat sirotčí důchod nejdéle do srpna.

Budoucí studenti

Pro nastávající studenty středních nebo vyšších odborných škol, kteří pokračují po ukončení základní školy dále ve studiu, je ideální pořídit si potvrzení o studiu na střední škole koncem prázdnin. V té době již většina škol funguje. Toto potvrzení o studiu je důležitým dokladem, na základě kterého ČSSZ může nadále sirotčí důchod vyplácet.

Střední a vyšší škola

Po ukončení studia na střední či vyšší odborné škole je sirotčí důchod vyplácen ještě za července a srpen, když podmínkou je, že po celý kalendářní měsíc není vykonávána výdělečná činnost, z níž je odváděno pojistné na sociální zabezpečení, popřípadě není pobírána podpora v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci.

Vysoká škola

Po ukončení vysokoškolského studia je sirotčí důchod vyplácen ještě následující kalendářní měsíc po měsíci, ve kterém studium končí. Opět není možno po celý tento kalendářní měsíc vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění či pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci.

Ale pozor! Když student vysokoškolské studium přeruší, přestává být nezaopatřeným dítětem již dnem přerušení studia a nárok na výplatu sirotčího důchodu zaniká. Když student předloží aktuální potvrzení školy o trvání, či pokračování studia, bude mu výplata dávky obnovena.

Prázdninové brigády

Během prázdnin se nesleduje rozsah výdělečné činnosti. Sirotčí důchod náleží studentům i v době prázdnin mezi jednotlivými ročníky studia na dané škole, i mezi jednotlivými studii, např. mezi středoškolským či vysokoškolským, bakalářským a magisterským stupněm denního studia. A to v případech když na sebe studium bezprostředně navazuje. Doba mezi jednotlivými studii na vysoké škole nesmí přesáhnout tři kalendářní měsíce.

Náležitosti potvrzení o studiu

Potvrzení o studiu musí obsahovat

  • identifikační údaje o studentovi a škole
  • formu studia
  • v jakém ročníku student je
  • kdy má být studium být ukončeno
  • číslo jednací, pod nímž je sirotčí důchod evidován (rodné číslo)

Potvrzení se po řádném vyplnění zašle na ústředí ČSSZ, nebo odevzdá na místně příslušné OSSZ. Doklad o studiu je nutné předložit i v případě, že student své studium znovu zahájil po jeho předchozím přerušení, a také vždy, když ho k tomu ČSSZ vyzve.

Studium distanční, večerní či kombinované

Když student zvolí distanční, večerní či kombinovanou formu vzdělávání, během níž vykonává výdělečnou činnost s odvodem na pojištění anebo pobírá podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci, sirotčí důchod mu nenáleží a ČSSZ ho odejme.

  • Studenti jiných forem studia, kteří si tzv. přivydělávají, k potvrzení o studiu navíc přiloží prohlášení, že jejich výdělečná činnost nezakládá účast na pojištění.
  • A studenti jiných forem studia, kteří jsou současně vedeni v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, spolu s potvrzením o studiu předkládají potvrzení krajské pobočky Úřadu práce o tom, že nepobírají podporu v nezaměstnanosti či podporu při rekvalifikaci.

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: platba o prázdninách, příspěvky a dávky, sirotčí důchod