Jak na starobní důchod – praktické tipy

Vydáno 30.1.2018 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Odchod do starobního důchodu je velmi zásadní životní krok každého člověka. Lidé těsně před tímto krokem často přesně nevědí, co potřebují a jak postupovat. A tak mají k tomuto tématu celou řadu otázek. Ty se nyní pokusíme zodpovědět.

Jak na starobní důchod – praktické tipy

Od 1. ledna 2007 se všechny žádosti o důchod sepisují na místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení. Žádost o důchod je možno sepsat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným datem přiznání.

Jak podat žádost o důchod?

Žádost o důchod podává každý žadatel osobně dle místní příslušnosti na odpovídajícím OSSZ svého bydliště, nebo v Praze na Pražské správě sociálního zabezpečení, v Brně na Městské správě sociálního zabezpečení.

Pokud žadatel nemůže požádat osobně, může k tomu pověřit jinou osobu na základě udělené plné moci. Za občany, kteří nemohou podat žádost o důchod sami pro svůj zdravotní stav, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o jejich zdravotním stavu žádost vyřešit jejich rodinní příslušníci.

Jak postupovat při samotné žádosti?

Při podání žádosti o důchod je třeba předložit

  • průkaz totožnosti
  • doklady o náhradních dobách pojištění (např. o studiu, vojně, péči o dítě)
  • a o dobách pojištění, které ČSSZ nemá v evidenci

Nemá-li žadatel žádné doklady k dispozici, postačí k sepsání žádosti o důchod pouze platný doklad totožnosti, případně vyplněný a bankou potvrzený tiskopis pro výplatu důchodu na účet.

Způsob výplaty důchodu

Tu si budoucí důchodce volí právě při sepisování žádosti o důchod, přičemž jej lze vyplácet v hotovosti na adresu bydliště prostřednictvím České pošty, nebo na účet důchodce nebo jeho manžela/manželky u peněžního ústavu.

Pro druhou variantu je nutno předložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice na majitele účtu nebo Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela/manželky v České republice. Tyto formuláře jsou k dispozici na OSSZ či webu ČSSZ a kdykoliv během výplaty důchodu lze požádat o změnu způsobu výplaty.

Co bude dál?

Po podání žádosti žadatel počká, až mu přijde rozhodnutí o přiznání důchodu. Na zpracování žádosti a vydání rozhodnutí o přiznání důchodu má Česká správa sociálního zabezpečení zákonných 90 dní. Pokud kdykoli během doby pobírání důchodu žadatel potřebuje potvrzení o pobírání důchodu či jeho aktuální výši, vydá mu jej v případě potřeby místně příslušná OSSZ.

Každý důchodce má za povinnost do 8 dnů sdělovat ČSSZ všechny aktuální změny a skutečnosti, jež mají vliv na důchod a jeho výplatu (změna adresy, čísla účtu, změna příjmení).

Oznámení zdravotní pojišťovně

To, že byl žadateli přiznán důchod, je nutno oznámit zdravotní pojišťovně, jejímž pojištěncem žadatel je. Za důchodce, kteří při pobírání důchodu nejsou výdělečně činní, platí zdravotní pojištění stát.

Zdanění na FÚ

Bližší informace o tom, kdy důchod v daném roce nepodléhá zdanění a kdy naopak musí důchodce podat daňové přiznání, sdělí příslušný finanční úřad. Podle současně platných daňových předpisů podléhá pravidelně vyplácený důchod zdanění, jen pokud v ročním součtu přesáhne 36 násobek minimální mzdy. Jednorázové doplatky důchodů (např. při zpětném přiznání důchodu) dani z příjmů nepodléhají.

Práce při pobírání důchodu

Kdo při pobírání starobního důchodu vykonává výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění, může po 360 kalendářních dnech této činnosti požádat o přepočet důchodu. Žádost je možné podat nejlépe prostřednictvím OSSZ podle místa trvalého bydliště, případně také zaslat na ústředí ČSSZ.

Lidé, kteří při pobírání důchodu pracují a jsou účastníci nemocenského pojištění, mají kratší podpůrčí dobu pro výplatu nemocenského. Nemocenské se jim vyplácí nejdéle 70 kalendářních dnů při jedné pracovní neschopnosti, ne však víc než 70 dnů za kalendářní rok. Také platí, že se jim nemocenské vyplácí nejdéle do dne skončení zaměstnání.

OSVČ a důchod

Lidé, kteří při pobírání důchodu nadále pracují, mohou o přiznání důchodu svého zaměstnavatele informovat. Pokud bude důchodce i po přiznání důchodu nadále vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, měl by informovat příslušnou OSSZ, protože přiznání důchodu může mít vliv na výši záloh na pojistné na sociální zabezpečení.

Zdroj foto: Pixabay.com