Pomoc v domácnosti a legislativa

Vydáno 18.3.2012 Pomoc v domácnosti Lucie Černá

Výpomoc v domácnosti za úplatu je pojímána jako jakékoli jiné podnikání. S tím je spojena také legislativa zahrnující práva a povinnosti všech zúčastněných stran.

Chci se nechat zaměstnat v oblasti pomoci v domácnosti

Agenturní zaměstnávání

Téma tzv. agenturního zaměstnávání, kdy je zaměstnanec agentury dočasně přidělen k výkonu práce u jiného zaměstnavatele (tedy například rodiny), podrobněji řeší zákoník práce (zákon č. 65/1965 Sb.), konkrétně v § 38 a násl., resp. § 308 a 309 téhož zákona.

 • Evidence agentur

Práci může zprostředkovávat pouze agentura práce, která má k této činnosti licenci Ministerstva práce a sociálních věcí. Veřejnou část vyhledávače agentur, které toto povolení mají, naleznete na stránce portal.mpsv.cz.

 • Práva zaměstnance

Pokud u zaměstnance dojde ke škodě vzniklé při plnění pracovních úkolů v rámci dočasného zaměstnání u jiného zaměstnavatele, je mu náhrada škody poskytnuta agenturou, která pak může náhradu této škody vyžadovat po zaměstnavateli, který služeb zaměstnance využíval. Agentura je rovněž povinna zabezpečit rovné zacházení a podmínky srovnatelné s jinými zaměstnanci na podobné pozici. Podrobněji tyto skutečnosti upravuje mj. § 309 zákoníku práce.

 • Odpovědnost za škody způsobené zaměstnancem

Vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem z hlediska dělení odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem se blíže věnují § 252 až 256 zákoníku práce. Tyto paragrafy rovněž řeší obsah a rozsah dohody o zodpovědnosti uzavřené mezi všemi zúčastněnými stranami.

Chci zajišťovat služby spojené s chodem domácnosti na živnost

Péče o děti

Péče o dítě do tří let věku je z pohledu živnostenského zákona (č. 455/1991 Sb.) považována za živnost vázanou. K jejímu výkonu je třeba „odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře nebo odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách (více viz příloha č. 2 živnostenského zákona).
Péče o děti starší tří let je dle živnostenského zákona pojímána jako živnost volná spadající do předmětu podnikání Výroba, obchod a služby, konkrétně oboru „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ (č. 72 Přílohy 4 živnostenského zákona).

Péče o domácnost

V případě práce v oblasti péče o domácnost (úklid a údržba domácnosti, její zásobování atp.) se rovněž jedná o živnost volnou. Příloha č. 4 živnostenského zákona ji vede pod č. 79 (vzdáleněji pak pod č. 77) a její náplní může být „poskytování služeb pro rodinu a domácnost, zejména zajišťování chodu domácnosti (vaření, úklid, praní, žehlení, péče o zahradu a podobně), individuální péče o děti nad tři roky věku v rodinách, příležitostné krátkodobé hlídání dětí (včetně dětí do tří let věku), péče o osoby vyžadující zvýšenou péči, obstarávání nákupů a jiných záležitostí souvisejících s chodem domácnosti a jiná obstaravatelská činnost“. Nespadají sem ale veškeré „činnosti související s chodem domácnosti, jež jsou předmětem živností řemeslných, vázaných a koncesovaných“.

Péče o seniory

V případě péče o seniory se jedná o, zjednodušeně řečeno, sociální službu. Její poskytování lze nabízet, a tím i přijímat buď bezplatně, nebo za úhradu. V oblasti domácí péče realizované formou docházení pečovatele jde nejčastěji o služby placené. Na některé se vztahují státní příspěvky.
Obdobně jako při hlídání dětí, i zde se může jednat o živnost volnou, obor č. 78, resp. 79 (více viz Příloha č. 4 živnostenského zákona a klasifikace z nařízení vlády č. 278/2008 Sb.). Jiné je to ale již v případě činnosti sociálního pracovníka nebo pečovatele zapojeného do systému sociálních služeb. Výkon této činnosti podrobněji popisuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka popisují § 109 – 117. Požadavky, které musí tento pracovník splňovat pro získání registrace, pak popisuje § 78 a násl. Bez této registrace není možné výkon sociálního pracovníka provádět, ovšem to neplatí „poskytuje-li osobě pomoc osoba blízká nebo jiná fyzická osoba, která tuto činnost nevykonává jako podnikatel“ (§ 83), resp. splňuje-li podmínky stanovené v § 84 (tento paragraf se týká osob z jiných zemí EU a také zdravotnických zařízení ústavní péče, která se již řídí jinými ustanoveními).
V důsledku principu smluvní svobody, stručně vyjádřené v § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, může též osoba pečující o seniora s tímto uzavřít tzv. nepojmenovanou (inominátní) smlouvu. Taková smlouva ovšem musí jasně stanovit vzájemná práva a povinnosti obou stran a zároveň nesmí vést ke snaze o obcházení občanského zákona či být v rozporu s dobrými mravy. Používá se však hlavně v případech, kdy se obě strany vzájemně znají, avšak rády by tento svůj vztah stvrdily smluvně.

Péče o zahradu

Rovněž péče o zahradu a zajišťování prací spojených s jejím provozem a udržováním spadá mezi živnosti volné, blíže ji popisuje bod 79 Přílohy č. 4 živnostenského zákona.

Péče o hendikepované

Pro péči o osoby se speciálními potřebami je již nutná určitá odbornost pečovatele i dodržování určitých legislativních norem, které definují, komu je taková pomoc určena, kdo ji může provádět a v jakém rozsahu. Těmi nejvýznamnějšími předpisy (v kontextu domácí péče) jsou tyto zákony: zákon č. 48/1997 Sb., zákon o veřejném zdravotním pojištění, 108/2006 Sb., o sociálních službách. Míru kvalifikace a obsah činnosti samotného pracovníka pak přesněji definuje zákon 95 a 96/2004 Sb., a dále Vyhláška MZ 424/2004 Sb., o náplních činnosti nelékařů.
Také soukromé agentury se musejí řídit platným právním nařízením: vybavení agentur domácí péče je upraveno vyhláškou č. 49/1993 Sb. Domácí péči jakožto sociální péči pak upravuje vyhláška 182/1991 Sb. Opomenuta by pak v tomto ohledu neměla být ani Koncepce domácí péče, kterou vydalo MZ v roce 2004 jako metodicky pokyn MZ.
Ve všech případech platí, že poskytovatelé sociálních služeb musejí mít k takové činnosti oprávnění, které vydává příslušný krajský úřad. Každý poskytovatel pak také musí s uživatelem služeb vždy podepsat písemnou smlouvu. Služby mohou být poskytovány, buď zdarma, nebo za částečnou či plnou úhradu. Maximální výši úhrad za jednotlivé úkony v rámci sociálních služeb stanovuje vyhláška č. 505/2006 Sb.

Péče o domácí zvířata

Hlídání domácích zvířat patří rovněž mezi živnosti volné (č. 79 přílohy č. 4 živnostenského zákona, příp. č. 5 téhož). Hlídání domácích mazlíčků tak z tohoto titulu nevyžaduje žádnou odbornou kvalifikaci.

Chci zprostředkovávat zaměstnance z oblasti pomoci v domácnosti

Zprostředkování zaměstnání – práva a povinnosti agentury Firmy najímající pracovníky pro výkon služeb v domácnosti a nabízející jejich služby dalším právnickým osobám jsou pojímány jako standardní agentury práce. Problematice zprostředkování zaměstnání a obsahu tohoto pojmu je věnován zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 14 zákon a násl., a dále pak § 58 a násl.

Agenturní zaměstnávání

Téma tzv. agenturního zaměstnávání podrobněji řeší zákoník práce (zákon č. 65/1965 Sb.), konkrétně v § 38 a násl., resp. § 308 a 309 téhož zákona.

 • Evidence agentur

Práci může zprostředkovávat pouze agentura práce, která má k této činnosti licenci Ministerstva práce a sociálních věcí. Podmínkám získání povolení pro zprostředkování zaměstnání podle § 14 zákona č. 435/2004 Sb. se blíže věnuje § 60 téhož zákona.

 • Práva zaměstnance

Pokud u zaměstnance dojde ke škodě vzniklé při plnění pracovních úkolů v rámci dočasného zaměstnání u jiného zaměstnavatele, je mu náhrada škody poskytnuta agenturou, která pak může náhradu této škody vyžadovat po zaměstnavateli, který služeb zaměstnance využíval. Agentura je rovněž povinna zabezpečit rovné zacházení a podmínky srovnatelné s jinými zaměstnanci na podobné pozici. Podrobněji tyto skutečnosti upravuje mj. § 309 zákoníku práce.

 • Odpovědnost za škody způsobené zaměstnancem

Vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem z hlediska dělení odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem se blíže věnují § 252 až 256 zákoníku práce. Tyto paragrafy rovněž řeší obsah a rozsah dohody o zodpovědnosti uzavřené mezi všemi zúčastněnými stranami.

Užitečné zákony

 • č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zá­kon)
 • č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Tagy: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, péče o děti, péče o domácnost, péče o osoby s hendikepem, péče o seniory, péče o zahradu, péče o zvířata