Sociální bydlení u nás

Vydáno 11.2.2018 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Projekt sociálního bydlení zdolává další metu – chystá se návrh zákona o sociálním bydlení. Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj a ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, připravuje návrh zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení. Tento návrh zákona vychází z Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 – 2025.

Sociální bydlení u nás

Zákon o sociálním bydlení

Cílem zákona je posílení prevence ztráty bydlení prostřednictvím sociální práce na obcích, především u těch skupin domácností, které vynakládají nepřiměřeně vysoké procento příjmů na bydlení. Mezi ty patří např. domácnosti osamělých seniorek a seniorů, rodiny samoživitelek a samoživitelů nebo rodiny s nezaměstnanými členy domácnosti atp.

Zde může především terénní sociální práce a systematické řešení zadlužení domácností přispět k identifikaci obyvatel, kteří mohou mít či mají problémy s úhradou nákladů na bydlení. Prevence ztráty bydlení přispěje ke snižování chudoby obyvatelstva plynoucí z intenzivního zadlužení v oblasti bydlení a rovněž ke snižování nákladů spojených s řešením bezdomovectví.

Zákon o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení přispěje k efektivnější distribuci sociálních dávek na bydlení, když zamezí zneužívání státního systému sociální podpory v oblasti bydlení ze strany nekorektních poskytovatelů tzv. sociálního bydlení, např. v ubytovnách.

Projekt sociálního bydlení

Vše se děje v rámci projektu podpora sociálního bydlení, kdy hlavním cílem projektu je rozvoj systému sociálního bydlení v České republice prostřednictvím mezinárodní spolupráce, vzdělávání, výzkumných aktivit a metodických podkladů.

V rámci projektu vzniklo Kontaktní centrum, jehož pracovníci se již nyní podílejí na přípravě pilotáži systému sociálního bydlení dle Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 – 2025 ve spolupracujících obcích a v průběhu celé pilotáže jim budou poskytovat metodickou a informační podporu.

V pozdější fázi projektu budou služby Kontaktního centra rozšířeny i pro další obce a aktéry sociálního bydlení se zájmem o tuto problematiku. Projekt posílí kompetence k poskytování sociálního bydlení a doprovodných služeb, především v oblasti sociální práce na straně klíčových aktérů.

Co je sociální bydlení?

Sociální bydlení je bydlení poskytované osobám v bytové nouzi nebo bytovou nouzí bezprostředně ohroženým. Je poskytováno za specifických smluvních podmínek nájmu a v souladu s určitými principy. Uživatelům sociálního bydlení je v případě potřeby poskytována podpora formou sociální práce. Sociální bydlení je na místní úrovni poskytováno vždy formou bydlení v bytech, přičemž může být propojeno na sociální služby.

Co je sociální byt?

Sociální byt je standardní zkolaudovaný byt nacházející se mimo sociálně vyloučené lokality, který je přidělován na základě posouzení bytové nouze. Poskytování bydlení v sociálním bytě je doprovázeno terénní sociální prací a službou, řešenou vždy individuálně s ohledem na konkrétní situaci v domácnosti.

V případě obyvatel sociálních bytů, kteří podporu terénní sociální práce nepotřebují nebo přestali potřebovat, se poskytované sociální bydlení bez další sociální podpory někdy označuje jako dostupné bydlení.

Místní systém sociálního bydlení může obsahovat také prvek krizového bydlení, které představuje rychlou možnost pomoci v krizových situacích. Zpravidla se jedná o sociální službu azylový dům nebo speciálně vyčleněné byty, které podléhají zrychleným postupům při schvalování nájemní smlouvy či smlouvy o ubytování. Jde o krátkodobé formy ubytování, zpravidla poskytované nejdéle do jednoho roku.

Kdo jsou uživatelé sociálního bydlení?

Sociální bydlení je určeno především pro osoby

 • bez střechy (osoby přežívající venku nebo v noclehárně)
 • bez domova (osoby bydlící v ubytovnách nebo institucích, např. sociálních ubytovnách, ubytovnách pro bezdomovce, azylových domech, věznicích, zdravotnických zařízeních, zařízeních pro děti nebo podporovaném bydlení)
 • v nejistém bydlení (lidé žijící v přechodném bydlení u rodiny nebo přátel, bydlení bez právního nároku, osoby ohrožené vystěhováním nebo osoby ohrožené násilím)
 • v nevyhovujícím bydlení (osoby žijící v provizorních nebo neobvyklých obydlích, v neobyvatelném bydlení nebo přelidněných bytech).

Sociální bydlení je určeno také dalším

Především osobám, které přesto, že pobírají sociální dávky na podporu bydlení (příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení), vynakládají na bydlení významnou část svých příjmů (více než 40 % disponibilních příjmů) a nejsou schopny tuto svoji obtížnou situaci řešit samy na trhu s bydlením (přestěhováním do levnějšího vhodného bydlení, prodejem vlastního bydlení a koupí nebo pronájmem vhodného bydlení).

Tam náleží

 • ohrožené rodiny s dětmi (rodiny akutně ohrožené odebráním dětí do ústavní péče, u nichž jsou jedním z důvodů pro odebrání nevhodné bytové podmínky)
 • rodiny, kterým poskytnutí bydlení umožní návrat dítěte z náhradní rodinné péče
 • oběti domácího násilí
 • lidé opouštějící instituce (zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, domovy pro osoby se zdravotním postižením, psychiatrické nemocnice, oddělení sociálních lůžek v běžných nemocnicích)
 • lidé opouštějící náhradní rodinnou péči (dětské domovy, výchovné ústavy, diagnostické ústavy, pěstounskou péči)
 • lidé přežívající venku, v ubytovnách a sociálních službách (zejména v pobytových sociálních službách se stanovenou maximální délkou pobytu), osoby žijící ve vážně zdravotně závadném obydlí,
 • lidé nebo domácnosti s osobami se zdravotním postižením včetně lidí s duševními onemocněními a se stanoveným vyšším stupněm závislosti (II. – IV. stupeň závislosti)
 • ekonomicky neaktivní senioři bez majetku, který může být využit při řešení bydlení
 • samoživitelky a samoživitelé
 • lidé čelící diskriminaci na trhu s bydlením

Jaké jsou smluvní podmínky nájmu v sociálním bydlení?

Sociální bydlení je určeno pro osoby v tíživé sociální situaci, proto by výše nájemného v sociálním bydlení měla být zpravidla nižší než tržní nájemné v dané lokalitě.

Lidé s nedostatečnými příjmy mohou využívat na úhradu nákladů spojených s bydlením příspěvek na bydlení a v některých případech také doplatek na bydlení. Tyto náklady na bydlení v sociálním bytě, by neměly přesáhnout výši těchto dávek, aby nájemníci sociálního bydlení mohli veškeré náklady pokrýt ze sociálních dávek určených na bydlení.

Vhodné je nepožadovat od nájemníků sociálního bydlení jistotu (kauci), případně ji stanovit v přiměřené výši a umožnit její postupné splácení. Požadavek kauce velmi negativně ovlivňuje přístup cílových skupin k sociálnímu bydlení.

Sociální bydlení je určené pro osoby, které jsou postižené nebo ve zvýšené míře ohrožené sociálním vyloučením. Podmínky přístupu k sociálnímu bydlení by proto neměly vylučovat osoby, které mají znaky sociálního vyloučení nebo trpí jeho důsledky. Podmiňovat přístup k sociálnímu bydlení kupříkladu bezdlužností je proti logice sociálního bydlení. Nicméně v případě nájemníků sociálního bydlení, kteří mají vůči poskytovateli (typicky obci) dluhy, může být smluvní podmínkou bydlení v sociálním bytě řádné splácení dluhů a sestavení individuálního plánu na zlepšování finančního plánování. Nedodržení dohodnutého splátkového kalendáře nebo stanovených pravidel, může být v nájemní smlouvě definováno jako zvlášť závažné porušení nájemní smlouvy, a tedy důvod pro ukončení nájmu.

Podmínku spolupráce se sociálním pracovníkem je možné vložit jako jednu z podmínek do nájemní smlouvy. Nevpuštění sociálního pracovníka je pravděpodobně možné v nájemní smlouvě smluvně vymezit jako hrubé porušení povinností nájemce zakládající důvod pro vypovězení nájemní smlouvy ze strany pronajímatele.

Opakované odmítnutí spolupráce a nedodržování stanovených kroků bez zjevné příčiny může být důvodem pro ukončení nájmu v sociálním bytě. V případě, že potřeba sociálního pracovníka skončila v důsledku úspěšné intervence, nájem v sociálním bytě může pokračovat. Zlepšení sociální situace nájemce sociálního bytu (pominutí potřeby podpory sociálního pracovníka nebo zvýšení příjmu domácnosti) by nemělo být důvodem pro ukončení poskytování sociálního bydlení.

Stěhování sociálně zranitelných osob může být závažným destabilizujícím prvkem, který může ohrozit dosažené výsledky.

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: Kontaktní centrum pro sociální bydlení, podmínky nájmu sociálního bydlení, Projekt sociálního bydlení, sociální bydlení, sociální byt